Eettisen kaupan puolesta ry

1§ Nimi

Yhdistyksen nimi on Eettisen kaupan puolesta ry.

2§ Kotipaikka

Helsinki

3§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia oikeudenmukaisen maailmankaupan ja luontoa säästävien tuotantotapojen edellytysten edistämiseksi. Yhdistys pyrkii edistämään reilun kaupan periaatteita ja tekemään niitä tunnetuiksi. Yhdistys harjoittaa myös tiedotus-, julkaisu ja koulutustoimintaa, järjestää erilaisia tietoiskuja yleisötapahtumisssa ja vastaavaa. Yhdistys harjoittaa nuorisotoimintaa kannustamallla nuoria toimimaan kestävän kehityksen ja reilumman maailmankaupan puolesta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee yhteistyötä Reilun kaupan edistämisyhdistys ry:n sekä muiden tarkoituksesta kiinnostuneiden järjestöjen kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää varoja jäsenmaksuilla ja ottamalla vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistys ei kuitenkaan voi ottaa vastaan varoja yrityksiltä tai poliittisilta yhteisöiltä, mikäli näiden varojen käytölle on asetettu rajoitteita. Se voi asianmukaisen luvan hankittuaan panna toimeen rahakeräyksiä, arpajaisia ja vastaavia varainhankintatoimia.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallisille, eikä yhdistyksen toiminta muutenkaan saa muodostua luonteeltaan pääasiallisesti taloudelliseksi.

4§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset ja kannatusjäsenet hakemuksesta.

Yhdistys perii varsinaisilta ja kannatusjäseniltään jäsenmaksua, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksesssä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, 1–2 varapuheenjohtajaa, 3–8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0–3 varajäsentä. Varajäsenillä on äänioikeus hallituksen kokouksissa sen mukaisesti, miten moni varsinainen jäsen on estynyt. Sähköpostiäänestyksissä varajäsenten äänet huomioidaan sen mukaisesti, miten moni varsinaisista jäsenistä ei ole äänestänyt määräaikaan mennessä. Syyskokous valitsee 1., 2. ja 3. varajäsenen.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä, joista yhden on oltava joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille, ellei hallitus toisin päätä.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteeri, toiminnanjohtaja tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

7§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi–toukokuussa ja syyskokous syys–joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen varsinaisista kokouksista ja ylimääräisistä kokouksista ilmoitetaan jäsenille vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsentiedotteella, joka on esimerkiksi yhdistyksen jäsenlehti, sähköpostiviesti tai kirje. Kokouskutsun kanssa julkaistaan alustava esityslista.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Yhdistyksen kevät- ja syyskokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai kohdassa 4 käsiteltäviksi hyväksytyt asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut varsinaiset ja varajäsenet.

7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai kohdassa 4 käsiteltäviksi hyväksytyt asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen kyseistä kokousta.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Haku