Marimekko Oyj

Vierailee itse tehtailla

Vähentää ihmisoikeusloukkausten riskiä hankkimalla vain pienen osan tuotteistaan riskimaista

/ Kiinnittää huomiota ostokäytäntöihinsä mutta samalla vähättelee omaa vastuutaan tehtaiden työoloista pienuuteensa vedoten

Ei ole sitoutunut elämiseen riittävään palkkaan


Vastaaja: Anna-Leena Teppo, yhteiskuntavastuupäällikkö


Missä riskimaissa vaatteet valmistetaan

Kunkin riskimaan osuudet myynnistä vuonna 2013:

Kiina (10 %)
Turkki (2 %)
Vietnam (yhdessä 0,8 %).

Yhteensä riskimaista tulee siis noin 13 prosenttia Marimekon vaatteista. Valtaosa Marimekon tuotteista valmistetaan edelleen Euroopassa.

Ihmisoikeusvaikutusten arviointi

Marimekko tekee ihmisoikeusvaikutusten arviointia alkuperämaa-, tavarantoimittaja-, ja tuotekohtaisesti. Jos yritys tunnistaa arvioinnin perusteella riskejä ihmisoikeusrikkomuksiin, niin se ilmoittaa tekevänsä toimenpanosuunnitelman riskien minimoimiseksi sekä eliminoimiseksi ja riskeihin vastaamiseksi.

Yrityksen toiminta ihmisoikeusloukkaustilanteissa

Marimekko kertoo, ettei se ole havainnut merkittäviä ihmisoikeusloukkauksia suoraan hankintaketjussaan. Yrityksen mukaan se pyrkii toimimaan ihmisoikeusloukkausriskien osalta ensisijaisesti ennaltaehkäisevästi. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla Marimekko tarkoittaa muun muassa BSCI-järjestelmän toimintaperiaatteiden kommunikointia sopimusvalmistajille, periaatteiden täytäntöönpanon valvontaa ja BSCI-auditointeja.

Jos Marimekko huomaisi ihmisoikeusloukkauksia, se muodostaisi toimintamallin kyseisen tapauksen olosuhteet huomioiden. Yrityksen mukaan tässä prosessissa olennaista olisi tiedonkeruu siitä, mitä on tapahtunut ja mitkä ovat loukkauksen taustalla vaikuttavat syyt. Lisäksi olennaista olisi korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta.

Marimekko ei suoraan päättäisi yhteistyötä loukkauksen suorittaneen tahon kanssa, ellei olisi syytä olettaa, että taho tulee jatkamaan vastaavaa toimintaa tai ei suostu yhteistyöhön korjaavien toimenpiteiden osalta.

Omat ostokäytännöt ja ihmisoikeudet

Marimekko kertoo olevansa valmis muokkaamaan ostokäytäntöjään, jos havaitsee niiden vaikuttavan negatiivisesti tavarantoimittajien tehtaiden työoloihin.

Marimekko pyrkii omien sanojensa mukaan toimimaan tilaustensa suhteen niin, että sopimusvalmistajilla olisi riittävästi aikaa tilauksen valmistamiseen ja toimittamiseen. Marimekon mukaan se on reilu ja joustava asiakastavarantoimittajilleen. Marimekko myös korostaa sitä, että se on vain yksi, usein melko pieni asiakas tavarantoimittajilleen, ja hinnoittelu- ja aikataulukysymykset ovat riippuvaisia useammasta toimijasta.

Korvaus ihmisoikeusloukkausten uhreille

Marimekko sanoo, että jos heidän oma tuotantonsa aiheuttaisi korvausvelvollisuuteen johtavia ihmisoikeusloukkauksia, niin he arvioisivat kunkin loukkauksen hyvitystarpeen ja tavan tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti Marimekon näkemys kuitenkin on, että loukkaajataho vastaa korvaushyvityksistä ja Marimekko voisi osallistua niihin tapauskohtaisesti.

Marimekon mukaan olisi tärkeää saada ihmisoikeusloukkausten hyvitykseen kansainvälinen linjaus ja käytännöt, sillä tällä hetkellä ei ole kansainvälisesti hyväksyttyä lähestymistapaa vaan toimintamalleja on monia.

Elämiseen riittävä palkka

Marimekko on sitoutunut  BSCI-järjestelmän toimintaperiaatteisiin, joissa edellytetään työntekijöille oikeudenmukaista korvausta, joka on riittävä turvaamaan kohtuulliset elinolot heille itselleen sekä heidän perheilleen. Periaatteissa tavarantoimittajilta edellytetään vähintään lainmukaisen minimipalkan tai alan työehtosopimuksessa määritellyn palkan maksamista työntekijöille. Palkkojen lain- tai työehtosopimuksenmukaisuus tarkastetaan BSCI auditoinneissa. BSCI-auditoinnessa lasketaan myös perustarpeisiin riittävä, paikallinen niin sanottu basic needs wage, jota vertaillaan lainmukaiseen minimipalkkaan, jotta voidaan arvioida lainmukaisen minimipalkan riittävyys.

Marimekko on selvittänyt riskimaissa toimivien sopimusvalmistajiensa maksamia palkkoja. Marimekon mukaan keskimäärin työntekijöiden palkat ylittävät minimipalkan työntekijöiden asemasta ja kokemuksesta riippuen, eikä yrityksen tiedossa ole, että tehtaissa maksettaisiin alle minimipalkan olevia palkkoja.

Järjestäytymis- ja kollektiivinen neuvotteluoikeus

Marimekon riskimaiden tavarantoimittajien järjestäytymis- ja kollektiivisten neuvotteluoikeuksien toteutumisen valvonta ja edistäminen perustuvat pääasiassa BSCI-järjestelmän toimintaperiaatteisiin.

BSCI-auditoinnit ja omat tarkastukset

BSCI-auditointien piirissä oli elokuun loppuun 2014 mennessä 69 prosenttia riskimaissa toimivien sopimusvalmistajien ostoista. Lisäksi Marimekko hyväksyy tapauskohtaisesti tavarantoimittajiksi myös muun sosiaalisen vastuun järjestelmän puitteissa auditoituja tehtaita. Yhteensä BSCI ja muut vastaavat auditoinnit kattoivat 83 prosenttia riskimaissa toimivien sopimusvalmistajien ostoista.

Marimekon ostajat vierailevat itse tehtailla säännöllisesti. Yritys kertoo, että vierailuilla käydään tarpeen mukaan läpi myös vastuullisuusnäkökulmia, kuten työaika- ja palkkaus- sekä työturvallisuusasioita. Ostajilla on käytössään BSCI-tarkistuslista, joka ohjaa osaltaan kiinnittämään huomiota tiettyihin, esimerkiksi työturvallisuuteen liittyviin seikkoihin tehtaalla.

BSCI- tarkastukset (tilanne elokuun lopussa 2014)

Hyväksytty tai hyväksytään korjausten jälkeen 91 %
Ei täytä vaatimuksia 9 %
SA 8000 -sertifikaatin on saanut 4 tehdasta.

Jos tavarantoimittaja ei läpäise auditointia, Marimekko käy puutteet yksityiskohtaisesti läpi ja laatii tavarantoimittajan kanssa korjaavien toimenpiteiden suunnitelman sekä aikataulun niiden suorittamiselle.  Yritys pyytää korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta tavarantoimittajilta päivitystä sitä mukaa kun niitä tehdään. Seuranta-auditointi suoritetaan heti, kun kaikki korjaavat toimenpiteet on suoritettu, mutta viimeistään vuoden sisällä alkuperäisestä auditoinnista.

Marimekon mukaan yleisimmät puutteet, joita tulee esille, koskevat työaika- ja turvallisuuskäytäntöjä. Yrityksen mukaan osa kehityskohteista, kuten poistumiskylttien asentaminen, on helppo ja nopea toteuttaa, kun osa taas vaatii pitkäjänteistä työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä. Marimekko kertoo, että henkilökohtaiset tavat ja tottumukset muun muassa työturvallisuuskulttuurin rakentamisessa muuttuvat joskus hitaasti.

Kehitystyö tehtaiden kanssa

Marimekon mukaan se pyrkii mahdollisimman hyviin ja pitkäaikaisiin kumppanuuksiin sen tuotteita valmistavien tehtaiden kanssa. Yritys kertoo tekevänsä monen tehtaan kanssa tiivistä tuotekehitystyötä yhdessä. Vastuullisuusnäkökulmiin liittyen mahdolliset kehitystarpeet ja niihin tarvittava tuki taas arvioidaan yrityksen mukaan tapauskohtaisesti. Marimekko kertoo esimerkiksi tarjonneensa tehtaalle tukea työturvallisuuskoulutuksen järjestämiseen. Lisäksi Marimekko kertoo, että BSCI:n avulla se voi tarjota tehtaille koulutusta liittyen BSCI:n toimintaperiaatteiden eri osa-alueisiin kuten työturvallisuuteen, työaikoihin ja palkkaukseen, jos tällaisia koulutustarpeita havaitaan esimerkiksi BSCI-auditointien yhteydessä.

Vastuullisuus ja uusien tavarantoimittajien valitseminen

Marimekko kertoo, että sillä on erillinen toimintaohje vastuullisuustekijöiden arvioimiseksi uusia tavarantoimittajia valittaessa. Marimekko suosii BSCI:n tai SA8000:n piirissä olevia tavarantoimittajia, mutta tapauskohtaisesti tavarantoimittajiksi voidaan yrityksen mukaan hyväksyä myös muiden sosiaalisen vastuun auditointien piirissä olevia tavarantoimittajia.

Marimekon hankinnan lähtökohtana on sen omien sanojen mukaan löytää kullekin tuotteelle sopivin ja osaavin valmistaja. Uusia tavarantoimittajia valitessa Marimekko tekee kokonaisvaltaisen arvion, jossa se huomioi esimerkiksi tavarantoimittajan osaamisen ja laadun, tuotantokapasiteetin, toimitusajat, valmistuskustannukset sekä vastuullisuusnäkökulmat, kuten työolosuhteet, työturvallisuuskäytännöt ja mahdolliset sosiaalisen tai ympäristövastuun sertifikaatit ja auditoinnit.

Mikä vastuutyössä on yrityksen mukaan erityisen onnistunutta (suora lainaus yrityksen vastauksesta)

”Marimekon toiminnan ytimessä on kestävä ja ajaton suunnittelu ja laadukkaat tuotteet, jotka koemme omaksi vahvuudeksemme kestävän kehityksen näkökulmasta. Toimialallemme poikkeuksellisesti valtaosa tuotteistamme valmistetaan edelleen Euroopassa. Vaatetuksen osalta Euroopassa valmistettiin vuonna 2013 myydyistä tuotteista lähes 90 prosenttia. Useat sopimusvalmistajamme ovatkin pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita.

Vuonna 2013 liityimme kansainväliseen puuvillan tuotanto-oloja kehittävään Better Cotton Initiative - aloitteeseen. ”Decent work” on yksi BCI:n sosiaalisista kriteereistä ja sen puitteissa pyritään kehittämään puuvillan tuotanto-olosuhteita eritoten ihmisoikeuksien näkökulmasta. Olemme innoissamme BCI-aloitteesta ja meillä on sen suhteen kunnianhimoiset tavoitteet. Puuvilla on sekä Marimekolle että muille alan toimijoille globaalisti merkittävä luonnonkuitu ja raaka-aine, joka tarjoaa miljoonille pienviljelijöille kehittyvissä maissa elannon ja linkin globaaliin talouteen. Haluamme olla mukana edistämässä paremman puuvillan tuotantoa.”


Tiedot: Marimekko, Anna-Leena Teppo, yhteiskuntavastuupäällikkö, sähköpostikeskustelu, 19.6.2014 ja 16.9.2014

Lataa alkuperäinen vastaus (pdf)