Stockmann Oyj (Seppälä, Lindex)

Julkaissut tehdaslistat ainoana suomalaisena vaateyrityksenä

On allekirjoittanut Bangladeshin tehtaiden turvallisuutta edistävän Accord-sopimuksen

Tarkastaa tehtaita itse

Yrityksellä on toimintatapa lapsityö-tapausten varalle

Sanoo lähtökohdakseen sen, että työstä maksettavan palkan täytyy riittää elämiseen, mutta konkreettisia toimenpiteitä tämän edistämiseksi ei kuitenkaan yrityksen vastauksen perusteella juurikaan ole tehty


Vastaaja: Johanna Stenbäck, yhteiskuntavastuuasiantuntija

Stockmannin brändejä ovat BEL, Bodyguard, Bogi, Cap Horn, Cristelle&Co, CUBE CO, Global Essentials ja NOOM.

Seppälän brändejä: Woman, The Denim Project, Great Girls, Link, Seppälä Men, Seppälä Kids, Seppälä Girls, Seppälä Boys

Lindexin brändit: Lindex, Lindex 44-54, Holly & Whyte, Extended, Bamse prints, Ella M, So.U, MOM, LXM


Missä riskimaissa vaatteet valmistetaan

Stockmann-konsernin muodin omien merkkien tuotannosta noin 96 % tulee riskimaista (ostohinnoissa mitattuna):

Kiina 43 %
Bangladesh 22 %
Turkki 17 %
Intia 12 %
Pakistan 2 %.

Lisäksi pieniä eriä valmistetaan muissa riskimaissa. Stockmann on julkaissut tavarantoimittaja- ja tehdaslistat (ks. Stockmannin muodin omat merkit, Lindex).

Ihmisoikeusvaikutusten arviointi:

Stockmann kertoo, että sen toimintaa ohjaavat Stockmannin toimintaperiaatteet ja hankintaketjussa noudatettava Stockmannin Supplier Code of Conduct -toimintaohje.  Lisäksi toimintaa ohjaavat yrityksen mukaan kansainväliset sopimukset ja suositukset, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus, ILO:n perussopimus työelämän perusoikeuksista ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille.

Yrityksen mukaan näiden vaatimusten toteutumista,  myös ihmisoikeuksien toteutumisen osalta, seurataan ja arvioidaan BSCI-auditoinneilla sekä Stockmannin paikallisen henkilökunnan tekemillä sisäisillä tarkastuksilla ja niihin kuuluvilla tehdastyöntekijöiden haastatteluilla.

Stockmannin toimintaperiaatteita täydentävät tarvittaessa konsernin ja sen tytäryhtiöiden hyväksymät yksityiskohtaisemmat säännöt ja ohjeet. Uusia ohjeita ja linjauksia voidaan tehdä, kun ihmisoikeusriskejä tunnistetaan. Yritys on omien sanojensa mukaan tehnyt ihmisoikeusriskien perusteella muun muassa seuraavia linjauksia: hiekkapuhallusmenetelmän kielto farkkujen haalistuksessa, uzbekistanilaisen puuvillan kielto, sekä liittyminen Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimukseen (The Accord on Fire and Building Safety).

Yrityksen toiminta ihmisoikeusloukkaustilanteissa

Stockmann kertoo, että sillä on erilaisia tapoja toimia ihmisoikeusloukkaustilanteissa tapauksesta riippuen. Yrityksellä on Stop-lista, jolle se siirtää tehtaan tarvittaessa. Tällaisessa tapauksessa uusia tilauksia ei tehdä, ennen kuin rikkomus on korjattu ja tarvittaessa työntekijä on saanut kompensaation. Havaitut poikkeamat toimintaperiaatteista johtavat yrityksen mukaan aina toimenpiteisiin kyseisen tavarantoimittajan kanssa. Näissä tapauksissa Stockmann kertoo harkitsevansa toimittajasuhteen päättämistä, ja yksittäistapauksissa se on myös lopettanut yhteistyön tavarantoimittajan kanssa.

Stockmannilla on Pelastakaa Lapset ry:n kanssa yhteistyössä kehitetty toimintatapa lapsityö-tapausten varalle. Stockmannin mukaan vuosikymmenten aikana tapauksia, joissa alaikäinen on ollut töissä tehtaassa joka valmistaa tuotteita Stockmannille, on tullut vastaan muutama. Stockmannin mukaan toimintatapaan kuuluu, että tehtaan johto tapaa lapsen vanhempien kanssa tilanteen ratkaisemiseksi. Tehdas on velvollinen kompensoimaan tilanteen ja maksamaan lapsen palkan, jotta koulunkäynti on taloudellisesti mahdollista ja seuraamaan, että lapsi käy koulua eikä esimerkiksi siirry muualle töihin. Mikäli mahdollista, työhön pyritään ottamaan tilalle lapsen täysi-ikäinen perheenjäsen perheen taloudellisen tilanteen turvaamiseksi.

Lisäksi Stockmann valvoo muun muassa hiekkapuhalluskieltoa siten, että se ei tee tilauksia tehtaista, joissa edes on hiekkapuhallukseen tarvittavia varusteita.

Korvaus ihmisoikeusloukkausten uhreille

Ks. edellinen kohta. Stockmann kertoo olevansa sitoutunut vastuulliseen tuotantoon, ja ongelmatapauksissa yritys toimii yhteistyössä tehtaiden kanssa, myös kompensoinnin osalta. Yrityksen mukaan tapaukset ovat harvinaisia, ja tarvittavat toimenpiteet voivat olla erilaisia tapauksesta riippuen.

Omat ostokäytännöt ja ihmisoikeudet

Stockmann kertoo olevansa valmis muuttamaan ostojaan. Yritys painottaa pyrkivänsä pitkäaikaiseen yhteistyöhön tavarantoimittajien kanssa.Yritys uskoo, että se voi siten parhaiten vaikuttaa työolojen parantamiseen. Stockmann kertoo myös, että heidän kokemuksensa mukaan hinta ei ole suoraan kytköksissä yhteiskuntavastuuseen ja johdon asenteella on suuri merkitys.

Ks. lisäksi kohta ”Vastuullisuus ja uusien tavarantoimittajien valitseminen”

Elämiseen riittävä palkka

Stockmann kertoo lähtökohdakseen sen, että työstä maksettavan palkan täytyy riittää elämiseen. Yritys pyrkii parantamaan työntekijöiden elinoloja myös työoloja ja etuuksia parantamalla, kuten kannustamalla tehtaita tarjoamaan esimerkiksi lastenhoitoa, työpaikkalounaan tai tarjoamalla talouteen ja terveyteen liittyvää koulutusta, jota toteutetaan HER-projektin muodossa (Health Enables Return).

Stockmann kertoo tekevänsä aktiivisesti töitä valvoakseen, että tehtailla maksetaan lain mukaista minimipalkkaa ja ylitöistä maksetaan sovitusti. Yritys valvoo tilannetta niin BSCI:n tekemillä tarkastuksilla kuin Stockmannin paikallisen henkilökunnan tekemillä sisäisillä tarkastuksilla ja niihin kuuluvilla tehdastyöntekijöiden haastatteluilla. Haastatteluilla yritys seuraa myös työntekijöiden etenemistä palkkaluokissa, eli varmistaa sen, että työntekijän palkkaa nostetaan, kun työvuosia kertyy tai työtehtävät muuttuvat vaativimmiksi. Stockmannin mukaan minimipalkka on vähimmäisvaatimus ja yritys kertoo, että esimerkiksi Bangladeshissa tarkistusten mukaan Stockmann-konsernin käyttämissä tehtaissa suurin osa työntekijöistä kuuluu ylempiin palkkaluokkiin ja ansaitsee minimipalkkaa korkeampaa palkkaa.

Stockmannin mukaan yritys on tietoinen siitä, että minimipalkka on useassa maassa alhainen ja se työskenteleekin yhdessä toisten yritysten kanssa korotusten mahdollistamiseksi. Stockmann käy omien sanojensa mukaan asiasta vuoropuhelua hallinnon, teollisuuden järjestöjen ja muiden tahojen kanssa sekä toimii yhteistyössä BSCI-järjestelmän kanssa. Stockmann kertoo, että BSCI-järjestelmän uusissa toimintaperiaatteissa otetaan voimakkaammin kantaa elämiseen riittävään palkkaan. Stockmann kuitenkin uskoo, että kansallisen minimipalkan nostaminen on avain palkkatason nostamiseen. Yritys sanoo, että tällöin myös muiden palkkaluokkien palkkataso nousee. Stockmann kertoo Bangladeshissa osallistuneensa yhdessä muiden yritysten kanssa vetoomuksiin, jotka ovat kohdistuneet Bangladeshin hallinnolle minimipalkan nostamiseksi. 

Stockmann mainitsee, että sillä ei ole omia tehtaita tai tuotantolaitoksia ja tuotteet alihankitaan tehtaista, jotka valmistavat tuotteita useille merkeille. Tästä syystä Stockmann ei ole tehdastyöläisten palkanmaksaja, eikä voi yrityksen mukaan omalla päätöksellään nostaa tehdastyöntekijöiden palkkaa. Yrityksen mukaan esimerkiksi korotus tuotteesta maksettuun hankintahintaan ei ole suoraan kytköksissä työntekijöiden palkkaan, eikä sen voida olettaa päätyvän työntekijöiden hyväksi, ellei tätä voida erikseen varmistaa.

Järjestäytymis- ja kollektiivinen neuvotteluoikeus

Stockmannin riskimaiden tavarantoimittajien järjestäytymis- ja kollektiivisten neuvotteluoikeuksien toteutumisen valvonta ja edistäminen perustuvat pääasiassa BSCI-järjestelmän toimintaperiaatteisiin.

Lisäksi työntekijöiden tietoisuutta oikeuksistaan seurataan Stockmannin paikallisen henkilökunnan tekemillä sisäisillä tarkastuksilla ja niihin sisältyvillä tehdastyöntekijöiden haastatteluilla. 

BSCI-auditoinnit ja omat tarkastukset

Omat auditoinnit

Stockmann tekee BSCI-auditointien lisäksi säännöllisiä omia tarkastuksia tavarantoimittajien tehtaille. Yrityksen jokaisessa ostokonttorissa on vastuullisuusasiantuntijoita, jotka seuraavat tuotantoprosesseja ja toiminnan vastuullisuutta, ja joiden tehtäviin kuuluu sopimustoimittajien työolosuhteiden valvominen ja kehittäminen sekä auditointien tekeminen. Lisäksi ostokonttorit tarkistavat jokaisen käyttämänsä tehtaan toimintamallit ja laatutason aina ennen sopimuksen tekoa ja tuotannon aloittamista.

Stockmann teki ostokonttoriensa kautta 171 omaa tarkastusta vuonna 2013. Tarkastuksia tehtiin sekä etukäteen tehtaille ilmoittaen että ilmoittamatta. Stockmann kertoo tekevänsä yhä enemmän ilmoittamattomia tarkastuksia.

Stockmann kertoo, että tavarataloryhmän muodin omien merkkien tuotteista yli puolet hankitaan konsernin omien ostokonttorien kautta. Ostokonttorien kautta valvottavista tehtaista, 95 prosenttia hankintavolyymistä tulee sellaisista tehtaista, jotka Stockmann auditoi vuosittain ja joissa asiantuntijat vierailevat myös auditointien lisäksi.  Lisäksi Lindexin kaikki tuotteet ja Seppälän valikoimista merkittävä osa hankitaan samojen ostokonttoreiden kautta.

Stockmann tekee omat auditoinnit Stockmann Supplier code of conduct -toimintaohjeen mukaan. Mikäli yritys havaitsee auditoinneissa puutteita, se raportoi ne tehtaan johdolle ja tekee korjausohjelman, jonka toteutumista se valvoo. Stockmannin mukaan auditoinneissa havaitut puutteet liittyvät usein ylitöihin ja dokumentaatioon.

BSCI-auditoinnit

Stockmann kertoo, että vuonna 2013 riskimaissa sijaitsevissa tehtaissa, joissa valmistetaan Stockmann-tavaratalojen ja muotiketjujen omien merkkien tuotteita, tehtiin yhteensä 186 BSCI-auditointia. Stockmannin mukaan se ja BSCI-järjestelmä tiukensivat vaatimuksiaan vuonna 2013, minkä vuoksi auditointitulokset olivat heikompia kuin aikaisempina vuosina

BSCI-auditoinnit 2013

(N=186)
a) Hyväksytty 22 %
b) Hyväksytään korjausten jälkeen 38 %
c) Ei täytä vaatimuksia 40 %

Mikäli tehdas saa auditointituloksen ”ei täytä vaatimuksia” tai yritys havaitsee muilla tavoin poikkeamia sen toimintaperiaatteista, Stockmann sanoo harkitsevansa tavarantoimittajasuhteen päättämistä. Tavarantoimittajasuhteen jatkaminen riippuu yrityksen mukaan rikkomusten vakavuudesta sekä tehtaan johdon asenteesta rikkomusten korjaamiseen. Stockmann kertoo, ettei se pääsääntöisesti lopeta alihankintasuhdetta välittömästi, vaan antaa tehtaalle aikaa korjata puutteet korjaussuunnitelman mukaisesti. Stockmann uskoo, että työolosuhteiden kehittäminen yhteistyön lopettamisen sijaan on parempi tapa koko yhteiskunnan kannalta. Yksittäistapauksissa Stockmann on kuitenkin omien sanojensa mukaan joutunut lopettamaan yhteistyön.

Stockmannin käyttämistä tavarantoimittajista 13 tavarantoimittajalla ja niiden 14 tehtaalla oli SA8000-sertifikaatti. Stockmann ei vaadi tavarantoimittajiltaan SA8000-standardia.

Kehitystyö tehtaiden kanssa

Stockmann kertoo pyrkivänsä parantamaan työntekijöiden elinoloja työoloja ja etuuksia parantamalla, kuten kannustamalla tehtaita tarjoamaan esim. lastenhoitoa, työpaikkalounaan tai tarjoamalla talouteen ja terveyteen liittyvää koulutusta, jota yritys toteuttaa HER-projektin muodossa (Health Enables Return). Projektin kustannukset yritys kertoo jakavansa tehtaiden kanssa. Lisäksi Stockmann kertoo tukevansa paikallista toimintaa tehtaiden ulkopuolella, kuten School of Hope –kouluyhteistyö Bangladeshissa.

Vastuullisuus ja uusien tavarantoimittajien valitseminen

Stockmann kiinnittää huomiota alihankkijoiden valinnassa moniin tekijöihin. Yrityksen mukaan tärkeimmät kriteerit tavarantoimittajien valinnassa ovat yhteensopivuus Stockmann-konsernin tarpeisiin, tehtaan osaaminen ja toimituskyky, tuotannon laatu ja hinta, yhteiskuntavastuu (erityisesti työolosuhteet ja ympäristöasiat) ja mahdollisuus pitkäaikaiseen kumppanuussuhteeseen.

Lisäksi kaikkien tehtaiden tulee täyttää aloitusvaatimukset, joita ovat muun muassa sitoutuminen BSCI-järjestelmän toimintaperiaatteisiin ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Stockmannin ostokonttorit tarkastavat yrityksen mukaan jokaisen käyttämänsä tehtaan toimintamallit ja laatutason aina ennen sopimuksen tekoa ja tuotannon aloittamista.

Mikä vastuutyössä on yrityksen mukaan erityisen onnistunutta (suora lainaus yrityksen vastauksesta)

”Paikallinen läsnäolo tuotantomaissa, säännölliset ja kattavat oman henkilöstömme tekemät sisäiset tarkastukset, sekä pitkät kumppanuussuhteet tavarantoimittajien kanssa ovat olennainen osa työolojen kehittämistä. Täydennämme vastuullisuustyötä erilaisten projektien kautta, esimerkiksi HER-projekti tehtaissa työskentelevien naisten kouluttamiseen terveyteen ja talouteen liittyvissä asioissa, Partnership for Cleaner Textiles (PaCT) -yhteistyö, Sustainable Water Resource project –yhteistyö, Better Cotton-yhteistyö sekä School of Hope –koulun tukeminen Bangladeshissa ovat osa työtämme kestävän kehityksen edistämiseksi.  Pyrimme innostamaan yhteistyökumppaneitamme jatkamaan ja laajentamaan parhaita käytäntöjä. Esimerkiksi Health Enables Return (HER)-projekti on saanut jatkoa tehtaanomistajan omasta kiinnostuksesta, kun tulokset ovat olleet hyviä. Stockmann-konsernin ympäristöprojekteista voi lukea verkkosivuiltamme: http://www.stockmanngroup.fi/fi/ymparistoprojektit


Tiedot: Stockmann, Johanna Stenbäck, Yhteiskuntavastuuasiantuntija, sähköpostikeskustelu 23.6.2014 ja 25.9.2014

Lataa alkuperäinen vastaus (pdf)